SGK Teşvik Danışmanlığı

CTA Eğitim Danışmanlığı

Detaylı bilgi almak ister misiniz?

Telefon Numaramız

+90 530 544 70 33

SGK Teşvik Danışmanlığı

SGK Teşviklerinden çok çeşitli olup takibi oldukça karmaşık hale gelmiştir. Bunların takibi uzman kişiler tarafından yapılması işverenlere maddi olarak katkı sağlayacaktır.

SGK Teşvikleri Hakkında Genel Bilgilendirme

Tüm sektörlerde rekabetin çok yoğun yaşandığı ve dolayısıyla gelir pastasındaki dilimin giderek azaldığı bir dönemde, şirketlerimiz kazançlarını artırabilmek için ürünlerinin fiyatlarını artırmak yerine maliyetlerini düşürebilmek için çaba sarf etmekte, yeni yol ve yöntemler geliştirmeye çalışmaktadırlar.

Bilindiği üzere, işverenler, çalışanları adına net ücret maliyeti haricinde brüt ücretin %20,5’i oranında SGK primi işveren payı maliyetine de ayrıca katlanmaktadırlar.

5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, prim borcu olmayan ve diğer şartları sağlayan tüm işverenler, SGK primi işveren payındaki %20,5 olan maliyetlerini 5 puanlık indirim ile %15,5 olarak ödemektedirler. 6111 SGK teşviki ise bu teşvikten yararlanabileceğini tespit ettiğimiz çalışanlarınızın kalan %15,5’lik işveren maliyetinin tamamının teşvik süresince (6 ay – 54 ay) işsizlik fonundan karşılanmasına imkân vermektedir. 7103 sayılı Kanun kapsamında uygulanan SGK teşvikinde ise bu teşvikten yararlanabileceğini tespit ettiğimiz çalışanlarınızın SGK primi işçi ve işveren paylarının tamamının (Brüt ücretin yüzde 37,5 inin) 12 şer aylık dönemler itibariyle işsizlik fonundan karşılanmasına imkân vererek bütçenize çok ciddi katkılar sağlamaktadır.

Ayrıca, başta 7103 ve 6111 sayılı kanun teşvikleri olmak üzere birden fazla teşvik kapsamındaki çalışanlarınızın aynı anda faydalandığı faydalanabileceği teşviklerin olması durumlarda, SGK prim teşvik tutarlarından avantajlı olanı tercih edilerek en yüksek tutarda faydalanmayı sağlamakta ve SGK prim maliyetlerinizi daha da azaltmaktayız.

CTA Eğitim Danışmanlığı, tecrübeli ve uzman kadrosuyla Vergi Denetimi, İş Hukuku, Mali-Hukuki Danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra yukarıda belirtilen uygulamalar kapsamında SGK Teşvik Danışmanlığı hizmeti sunan bir Danışmanlık Firmasıdır. CTA Eğitim Danışmanlığı, firmaları söz konusu teşvik uygulamalarının ortaya çıkardığı karmaşık hukuki mevzuattan kurtarmakla birlikte, maliyetlerini azaltmaya yönelik olarak teşviklerden ne ölçüde faydalandığının kontrolünü ücretsiz olarak yapmakta ve uzman kadrosunun özverili çalışmasıyla analiz sonuçlarını sizlerle paylaşmaktadır.

Sizlerde söz konusu mevzuat karmaşıklığından dolayı teşviklerden yeteri kadar faydalanamıyorsanız bizlerle iletişime geçerek maksimum faydalanma seviyesine erişebilir, dönemsel bütçe rakamlarınıza yük olan gizli SGK prim maliyetlerinizi azaltarak bütçe dengenize katkı sağlayabilir ve çalışanlarınıza yönelik yatırım kararlarınızı yönlendirebilirsiniz.

Bu sayede İnsan Kaynakları ve Muhasebe-Finans Departmanlarınıza destek sağlayarak çalışanlarınıza yönelik maliyetlerinizi birlikte azaltabiliriz.

5 Puanlık İndirim

5 puanlık indirim; prim borçlarını düzenli olarak ödeyen özel sektör işverenlerine malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları işveren hissesinde 5 puanlık indirim sağlayan, sigorta primi teşvik uygulamasıdır.

Yararlanma Şartları

İşverenlerin;

 • -Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Kuruma vermeleri,
 • -Primlerini yasal süresi içerisinde ödemeleri,
 • -Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve bu işlemlerin devam ediyor olması),
 • -Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı yönünde tespitin bulunmaması gerekmektedir.

 

Yurtdışına Götürülen Sigortalılara İlişkin Teşvik

Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere yurt içinden götürülen/gönderilen sigortalıları için uygulanan bu indirim kapsamında, sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı Hazine tarafından karşılanmaktadır. Bu teşvik, 1/6/2013 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.

Yararlanma Şartları

İşverenlerin;

 • -Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, (varsa da yapılandırılmış/tecil ve taksitlendirilmiş olması ve bu işlemlerin devam ediyor olması),
 • -Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde göndermeleri,
 • -Primlerini yasal ödeme süresi içerisinde ödemeleri,
 • -Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı yönünde tespitin bulunmaması gerekmektedir.

 

Yatırım Teşvik Belgesi Gereği Uygulanan Prim Teşviki (01.01.2012 tarihinden önce yatırım teşvik belgesi alanlar için)

16/7/2009 tarihli, 27290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteği ile teşvik edilen yatırımlara bağlı olarak gerçekleştirilecek istihdam için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Hazinece karşılanmaktadır. Bu teşvik, 18/8/2009 tarihinden itibaren uygulanmakta olup, Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan 28/7/2009 tarihli ve 27302 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğ esaslarına göre işlem yapılmaktadır.

Yararlanma Şartları

İşverenlerin;

 • -Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması (varsa da ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam ediyor olması),
 • -6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine vadesi geçmiş borcunun olmaması veya söz konusu borçların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırma/tecil ve taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması,
 • -Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde göndermeleri,
 • -Primleri yasal süresi içinde ödemeleri,
 • -E-Borcu Yoktur aktivasyon başvurusunda bulunması gerekmektedir.

 

Yatırım Teşvik Belgesi Gereği Uygulanan Prim Teşviki (01.01.2012 tarihinden sonra yatırım teşvik belgesi alanlar için)

19/6/2012 tarihli, 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteği ile teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla istihdam edilen sigortalılar için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyoekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. Bu teşvik, 15/6/2012 tarihinden itibaren uygulanmakta olup, Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğ esaslarına göre işlem yapılmaktadır.

Yararlanma Şartları

İşverenlerin,

 • -Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması (varsa da ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam ediyor olması),
 • -6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tahsilat dairelerine vadesi geçmiş borcunun olmaması veya söz konusu borçların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırma/tecil ve taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması,
 • -Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde göndermeleri,
 • -Primleri yasal süresi içinde ödemeleri,
 • -E-Borcu Yoktur aktivasyon başvurusunda bulunması gerekmektedir.

 

Engelli Sigortalıların İstihdamına İlişkin Prim Teşviki

4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde öngörülen sigorta primi işveren hissesi teşviki; özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının bu Kanunda öngörülen şartlar dahilinde Hazinece karşılanmasını düzenlemektedir.

4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında zorunlu olarak (kontenjan dahili) engelli sigortalı istihdam etmekle yükümlü bulunan özel sektör işverenlerinin çalıştırmakla yükümlü bulundukları engelli sigortalılar ile kontenjan fazlası çalıştırılan engelli sigortalıların, engelli sigortalı çalıştırma zorunluluğu bulunmayan işverenlerce istihdam edilen engelli sigortalıların ve korumalı işyerlerinde çalışan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hissesinin %100’ü Hazinece karşılanmaktadır.

Yararlanma Şartları

Özel sektör işverenlerinin söz konusu teşvikten yararlanabilmeleri için;

 • -Engelli sigortalı çalıştırılması,
 • -Aylık prim ve hizmet belgesinin süresi içinde Kuruma verilmesi,
 • -Primlerin ödenmiş olması gerekmektedir.

 

5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu Kapsamındaki Prim Teşviki

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi kapsamında sağlanan bu teşvik ile kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31/12/2023 tarihine kadar Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

Yararlanma Şartları

 • -İşyerinin, 5746 sayılı Kanun kapsamına giren bir işyeri olması veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştırılan bir işyeri olması,
 • -Sigortalının Ar-Ge personeli veya Ar-Ge personel sayısının % 10’u aşılmamak kaydıyla destek personeli ya da 4691 sayılı Kanun uyarıca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personel olması,
 • -Ar-Ge merkezlerinde, en az 30 tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştırılması,
 • -Aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi içinde verilmesi,
 • -Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması (varsa da ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam ediyor olması) gerekmektedir.

 

5225 Sayılı Kanun – Kültür Yatırımları ve Girişimcilerini Teşvik Kanunu Prim Teşviki

Sigorta primi işveren hissesi teşvikinden kurumlar vergisi mükellefi olan ve Kültür ve Turizm Bakanlığından ‘Kültür Yatırım Belgesi’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış olan işverenler yararlanabileceklerdir.

‘Kültür Yatırım Belgesi’ almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %50’si, ‘Kültür Girişim Belgesi’ almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin %25’i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

Bu teşvikten;

 • -‘Kültür Yatırım Belgesi’ almış olan işverenler, söz konusu belgenin alındığı tarihten itibaren yatırım aşamasında üç yılı,
 • -‘Kültür Girişim Belgesi’ almış olan işverenler ise, söz konusu belgenin alındığı tarihten itibaren işletme aşamasında yedi yılı aşmamak şartıyla yararlanabileceklerdir.

Yararlanma Şartları

İşverenlerin söz konusu teşvikten yararlanabilmeleri için;

 • -Kurumlar vergisi mükellefi olmaları,
 • -Kültür ve Turizm Bakanlığından kültür yatırım veya girişim belgesi almaları,
 • -Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı toplamının 16 yaşından büyükler için belirlenmiş olan brüt asgari ücretten fazla olmaması (varsa da ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam ediyor olması),
 • -Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi gerekmektedir.
Aklınıza takılan soru mu var?

Hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz

Aklınıza takılan tüm sorular için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Telefon Numaramız

+90 530 544 70 33

Mail Adresimiz

ctaegitim@gmail.com
info@ctaegitim.com

  WhatsApp Bağlan
  Merhaba, bize WhatsApptan danışabilirsiniz.